Søk

logo

Meny

FosenNamsos Sjø AS - historie

Etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2008 i hhv Fosen Trafikklag ASA og Namsos Trafikkselskap ASA, ble det besluttet å skille ut selskapenes sjøverts kollektive transportvirksomhet i midt-Norge for senere å bli slått sammen til et selskap. 11. september var fusjonen et faktum og FosenNamsos Sjø AS ble navnet på det nye selskapet.

Morselskapenes historie er i korthet som følger:

Fosen Trafikklag ble stiftet 14. desember 1957 som en fusjon av 7 selvstendige båt- og busselskap i Trøndelag. Bakgrunnen for sammenslåingen var etter krav fra staten om en samordning av bil- og båtrutene i distriktet og dermed få et mer rasjonelt transportsystem.

Det nye selskapet fikk styring med all samordning av rutene og anskaffelse av hensiktsmessige buss- og båtmateriell.  Gamle dampskip ble avløst av motorskip og etter hvert ble ferjestrekninger etablert i Fosen-kommunene og på Hitra/Frøya. På 1970- og 80 tallet ble motorskipene erstattet av hurtigbåter, som forkortet reisetiden betraktelig.

Selskapet gjennomgikk en stor utvikling på 1990- og 2000-tallet og  ble en ledende aktør i transportbransjen.  Første rutetransport over fylkesgrensen ble realisert gjennom hurtigbåtruten Tr.heim-Kr.sund  i 1994. Ruten ble operert av Partrederiet Kystekspressen ANS, hvor Fosen Trafikklag og MRF (senere Fjord1) eide 51 og 49 % hver.  Gjennom det heleide datterselskapet Bastø Fosen AS, ble konsesjon for drift av landets største ferjesamband, Moss-Horten tildelt i 1995. I 1996 ble Fosen Trafikklag notert på Oslo Børs.

Sjøverts godstrafikk ble på slutten av 90-tallet lagt om til landtransport.

I 2001 ble buss- og godsdriften skilt ut i eget selskap, TrønderBilene as.  I løpet av 2000-tallet vokste "trafikklaget" til et større transportkonsern hvor land og sjøvirksomhetene utgjorde primærsegmentene og verksted- og kafedrift sekundærsegmentene.

I 2008 fisjonerte Fosen Trafikklag ASA og Namsos Trafikkselskap ASA ut sine sjøverts virksomheter fra morselskapene og etablerte egne datterselskaper. Disse ble så slått sammen til et selskap og 11. september 2008 ble FosenNamsos Sjø AS stiftet. Dette var i forbindelse med endring av selskapsstrukturen til morselskapene og hvor Fosen Trafikklag ASA ble etablert som et rendyrket holdingselskap. Selskapsnavnet ble endret til Fosen ASA.  I 2009 ble Fosen ASA fusjonert inn i Torghatten ASA.


Namsos Trafikkselskap's135 år lange historie startet 23. august 1879 med stiftelsen av Namsos Dampskibsselskap. 11 år senere etableres Namdalens Aktie Dampskipsselskap, og de to selskapene driver transport av gods og passasjerer side om side i nesten hundre år inntil de fusjonerer i 1970 under navnet Namsos Trafikkselskap.

Selskapene fikk felles disponent åtte år tidligere, og i 1965 blir den første landbaserte aktiviteten etablert – ei skolebussrute i Nærøy. Den første godsbilen settes i drift i 1971 og gjør NTS til en aktør innenfor transport av gods både på sjø og land.

Ambulansevirksomheten etableres i 1994 og blir etter hvert det største forretningsområdet i NTS-konsernet fram mot avvikling i starten av 2013.

Avviklingen kom som en naturlig konsekvens av at de regionale helseforetakene vedtok å overta driften i egen regi.

Året 2008 fremstår som et veiskille for NTS i lys av at kollektivtransport på sjø blir fisjonert ut til FosenNamsos Sjø. Med dette settes det et foreløpig punktum for 129 års maritim virksomhet i egen regi. Samme år investerer man i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport.

Med det offentliges bebudete overtakelse av ambulansedriften, samtidig som at lastebilvirksomheten legges ut for salg etter flere år med svake resultater, ser det på vårparten i 2012 dystert ut med tanke på videre drift for NTS.

Investeringer i 2012 og 2013 gir imidlertid ny vind i seilene for NTS-konsernet: Godsbilvirksomheten styrkes ved kjøpet av Sunde Transport (nå NTS Transport etter fusjon med Namdalske) etter at det blir satt en stopper for salget av Namdalske. Samtidig blir innsamling og transport av husholdningsavfall et nytt forretningsområde når Sunde Renovasjon (nå NTS Miljø) kjøpes. Sjøverts transport blir reetablert når fraktselskapet Folla Sjøtransport blir oppkjøpt, og når man ikke lenge etter investerer ytterligere kr 100 millioner i Norsk Fisketransport – foreløpig det fjerde datterselskapet i NTS - er det igjen den maritime virksomheten som preger konsernet vårt.

Dermed framstår vårt driftsgrunnlag - etter 135 års drift - som bedre enn noen gang!

 

Fosen Trafikklags jubileumsbok "Fra Fosenske Damp til Torghatten ASA" strekker seg fra stiftelsen av Fosenske Damp i 1886 til dagens transport konsern Torghatten ASA. Boken er ført i pennen av Gerd Sørå og kan kjøpes om bord på våre hurtigbåter på rute 800 Trondheim-Kristiansund  eller ved Fosen Verkstedervice på Sistranda.